Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆGAN NHIỄM MỠ TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Mục tiêu: Đánh giá được lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa và xác định được tỷ lệ các mức độ gan nhiễm mỡ độ I, II, III bằng máy Fibroscan Touch. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Mô tả cắt ngang, khám sàng lọc 100 bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa (theo tiêu chuẩn AHA / NHLBI + IDF (2009)) từ 600 bệnh nhân đến khám tại khoa điều trị Cao cấp, Bệnh viện 19-8, bộ Công An. Kết quả:100 đối tượng nghiên cứu có hội chứng chuyển hóa được đo độ nhiễm mỡ gan bằng máy Fibroscan Touch 502, kết quả cho thấy 92% số bệnh nhân trong nghiên cứu có gan nhiễm mỡ ở các mức độ khác nhau...

_Nguyễn Thị Hoa - khoa Nội tiết_

Toàn văn: Tải xuống