Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BYT

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trung tâm

Để thực hiện thanh toán BHYT đúng quy định, Phòng KHTH sao lưu gửi các Khoa, Phòng, Trung tâm Thông tư mới số 13/2020/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật.

Vậy, Phòng KHTH thông báo để các Khoa, Phòng, Trung tâm biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các Khoa, Phòng, Trung tâm tập hợp, báo cáo về Phòng KHTH để được hướng dẫn.

Đề nghị các Khoa, Phòng, Trung tâm nghiêm túc thực hiện./.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

BS.CKII Phí Mạnh Công