Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (LẦN 2) GÓI THẦU MUA HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ KHÁM SỨC KHOẺ CBCC NĂM 2022