Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA VI SINH VẬT

(Ngày thành lập khoa 10/1978)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

BS NGUYỄN THỊ TÂM

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Hồ Kiên

BS Nguyễn Thị Cao Vân

BS Đinh Thị Thúy Quỳnh

KS Dương Đức Tự

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Hoàng Thị Minh Khanh

CÁC TIN TỨC KHÁC