Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Quyết định về việc Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện 19-8 năm 2020

BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 19-8

Số: /QĐ-BV198-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện
tại Bệnh viện 19-8 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BYT ngày 23/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục 10.430 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện 19-8 thuộc Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-BV198-KHTH ngày 08/5/2019 về việc xây dựng quy trình kỹ thuật đang thực hiện tại các khoa, trung tâm;

Căn cứ Quyêt định số 09/QĐ-BV198-KHTH ngày 03/01/2020 về việc bổ sung quy trình kỹ thuật mới tại Bệnh viện 19-8;

Xét đề nghị của Lãnh đạo Phòng Kế hoạch tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện 19-8 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng, phụ trách các Khoa, phòng, trung tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban Giám đốc Bệnh viện (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

(đã kỹ)

Đại tá Phạm Quốc Cường

Quyết định và các mẫu văn bản đính kèm: Tải về

Danh mục Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về

Danh mục Dịch vụ Khám của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về

Danh mục Dịch vụ Phẫu thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về

Danh mục Dịch vụ Phục hồi chức năng của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về

Danh mục Dịch vụ Thủ thuật của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về

Danh mục Dịch vụ Xét nghiệm của Bệnh viện 19-8 năm 2020: Tải về