Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA XÉT NGHIỆM HÓA SINH

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

BS TRẦN THỊ THÚY HẰNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS NGUYỄN THỊ LÝ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 20 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- BSCK I: 01 đồng chí

- Đại học: 06 đồng chí

- Kỹ thuật viên: 08 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC