Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

(Ngày thành lập khoa 03/10/1978)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS, BS BÙI HUY TUẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

CN BÙI THANH HƯƠNG

CN NGUYỄN ĐẮC THẢO

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Văn Thi: phụ trách khoa từ 1978 đến 1986

BSCK I Lê Minh Hương: từ 1986 đến 1991

BS Lê Thanh Hòa: từ 1991 đến 2008

BSCK I Phạm Ngọc Mai: từ 2008 đến 2009

ThS, BS Bùi Huy Tuấn: từ 2009 đến 2010

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Lê Thanh Hòa

BS Phạm Ngọc Mai

ThS, BS Bùi Huy Tuấn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

BSCK I Sái Văn Đức: từ 2010 đến 2011

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS, BS Bùi Huy Tuấn

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 36 đồng chí, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 01 đồng chí

- BSCK I: 02 đồng chí

- Bác sĩ: 05 đồng chí

- Cử nhân: 07 đồng chí

- Điều dưỡng: 06 đồng chí

- Kỹ thuật viên xét nghiệm: 01 đồng chí

- Hộ lý: 03 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC