Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA KHÁM BỆNH

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BS TRƯƠNG ĐỨC TUẤN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS BÙI QUANG HƯNG

BS BÙI THANH TÚ

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Võ Đức Thi: phụ trách khoa từ 1976 đến 1980

BS Đặng Thị Minh Thành: từ 1980 đến 1989

BS Lê Thanh Bình: từ 1989 đến 1993

BS Vũ Khương: từ 1993 đến 1996

BS Vũ Thị Hoa: từ 1996 đến 2006

ThS, BS Trần Văn Lộc: từ 2006 đến 2015

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Trần Lệ Thắng

BS Quách Sỹ Cát

BS Vương Danh Mô

BS Trần Thị Du

BS Nguyễn Thị Kim Thoa.

BS Vũ Thị Hoa

ThS, BS Trần Văn Lộc

BS Phạm Văn Thịnh

ThS, BS Trương Đức Tuấn

BSCK II Nguyễn Văn Chi

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 32 đồng chí, gồm có:

- BSCK II: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 01 đồng chí

- BSCK I: 02 đồng chí

- Điều dưỡng: 28 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC