Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

(Ngày thành lập khoa 14/09/1961)

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

TRƯỞNG KHOA

TS, BS NGUYỄN MINH TUẤN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

Đỗ Đoàn Sinh

Nguyễn Trọng Quý

Trần Minh Đạo

Sái Văn Đức

Đặng Ngọc Hanh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Phạm Quang Vinh

Nguyễn Huy Chất

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Mạnh Trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 22 cán bộ, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- Bác sĩ: 03 đồng chí

- Điều dưỡng: 13 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC