Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tập huấn chống kháng thuốc - KSNK

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm

Căn cứ công văn số 2206/H06-P4 của Cục Y Tế gửi Bệnh viện 19-8 ngày 22/07/2020 về việc phối hợp tổ chức lớp tấp huấn chuyên môn cho các bộ y tế tại Bệnh viện 19-8.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tới các Khoa, Phòng và Trung tâm nội dung tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ trong Bệnh viện như sau:

1. Nội dung tập huấn:

Cập nhật về chẩn đoán và sử dụng kháng sinh hợp lý trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy.

2. Thành phần tham gia lớp tập huấn: Bác sỹ, Dược sỹ, cán bộ y tế.

3. Thời gian, địa điểm: 13h30 ngày 02/10/2020 tại Hội trường tầng 4 nhà Hành chính

4. Chương trình: Có phụ lục kèm theo

Đề nghị các Khoa, Phòng, Trung tâm cử 03 cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn, riêng đối với Khoa A4, A5, A7, A11, C7 số lượng cán bộ y tế tham gia không hạn chế, lập danh sách gửi về Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trước ngày 30/09/2020 để tập hợp tổ chức lớp tập huấn.

Xin chân trọng cảm ơn!

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Trường