Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cắt điện trung thế vào máy biến áp 1000 kVA bảo dưỡng

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm Bệnh viện 19-8

Để đảm bảo ạn toàn cho máy biến áp vận hành, cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trong khu vực theo khuyến nghị của Công ty Điện lực Cầu Giấy, Bệnh viện 19-8 đã liên hệ với Công ty Điện lực Cầu Giấy và đơn vị chuyên môn để đóng ngắt điện phục vụ công tác bảo dưỡng, thí nghiệm máy biến áp 1000 kVA - 22/0,4 kV. Vì vậy, Phòng HCQT thông báo cho các Khoa, Phòng, Trung tâm được biết để chủ động kế hoạch công tác chuyên môn trong thời gian Bệnh viện cắt điện.

- Thời gian cắt điện: Từ 7h30 đến 12h30 ngày 26/09/2020

Xin chân trọng cảm ơn./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Văn Hiển