Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", hôm nay, 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT); đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính.


Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký điều hành đại hội phiên trù bị.

Kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm, các tỷ lệ này năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng, củng cố và nâng cao tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Không ngừng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác; củng cố, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy CAND. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong CAND, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác Công an. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH. Kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước theo chức năng của lực lượng CAND và trong CAND.

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm TTATXH và về hoạt động của lực lượng CAND đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, những thách thức an ninh phi truyền thống.

Tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã có được những thành tựu hết sức đáng mừng trên lĩnh vực an ninh chính trị, TTATXH. Rất nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm như tinh gọn tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối đến giờ đã ổn, Công an chính quy về xã bắt đầu có tác dụng; nhiều hiện tượng tiêu cực bao nhiêu năm tồn tại cũng đã bị xử lý...

"Ta không chỉ xử lý những vấn đề của xã hội, của các ngành, các cấp, mà xử lý chính chúng ta rất nghiêm khắc. Chính điều đó rất thuyết phục, đem lại uy tín hơn, tổ chức bộ máy Công an gọn lại, nội bộ đoàn kết hơn...", đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngay từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự. "Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Công an, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Lực lượng Công an là một kênh rất quan trọng, công khai; Công an gương mẫu làm cho mình trong sạch, nhưng đồng thời phải tham gia vào làm nhân sự các cấp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Trong buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo báo cáo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII vào ngày 21/9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CAND, cùng với Quân đội nhân dân như hai cánh chim hòa bình, hai lực lượng quan trọng, là thanh bảo kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua đó yêu cầu, Đảng bộ Công an Trung ương cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng cũng là vinh dự của lực lượng CAND...

Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10, trong đó các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương; Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

_Báo Công an nhân dân Online_