Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ cán bộ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

(Ngày thành lập phòng 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS, BSCK II BÙI QUANG HƯNG

ThS, BS TRỊNH THỊ PHƯƠNG NHUNG

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG PHÒNG

BS Định Trọng Xuân: từ 1979 đến 1986

BS Nguyễn Thanh Tùng: từ 1986 đên 1989

BS Nguyễn Đình Lục: từ 1989 đến 1999

BS Phạm Quang Khoá: từ 1999 đến 2001

ThS,BSCK II Đặng Xuân Sáng: từ 2001 đến 2019

ThS, BSCK II Phí Mạnh Công: từ 2019 đến 2023

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

YS Lê Ngọc Giáp

YS Nguyễn Văn Thi

BS Quách Sỹ Cát

BS Vương Danh Mô

BS Trần Lệ Thắng

ThS Hoàng Xuân Lập

ThS Đỗ Văn Khoát

BS Hoàng Văn Dũng

BSCK I Vũ Ngọc Vận

ThS, BSCK II Phí Mạnh Công

Nguyễn Thanh Tùng

Phạm Tuấn Ngọc

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 19 đồng chí, gồm có:

- BSCK II: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- BSCK I: 01 đồng chí

- Bác sĩ: 03 đồng chí

- Cử nhân: 03 đồng chí

- Điều dưỡng: 08 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC