Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

(Ngày thành lập khoa 26/12/1992)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS BẠCH NGỌC ANH

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BSCK I Lê Khắc Nhạn: từ 1994 đến 2009

ThS, BS Vũ Văn An: từ 2010 đến 2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS Vũ Văn An: từ 1994 đến 2009

TS Nguyễn Văn Đáng: từ 2007 đến 2018

BS Nguyễn Thị Bích Hà: từ 2005 đến 2016

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 39 đồng chí gồm:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sĩ : 02 đồng chí

- Bác sĩ : 05 đồng chí

- Điều dưỡng: 23 đồng chí

- Hộ lý: 08 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC