Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NỘI THẦN KINH

(Ngày thành lập khoa 31/01/1988)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS HOÀNG ĐỨC CHUYÊN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS TRẦN THỊ THỦY

ThS, BS NGUYỄN TRUNG SƠN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

Trần Đình Nòi: từ 1989 đến 2001

Lê Thu Thúy: từ 2001 đến 2010

Trần Văn Cần (phụ trách khoa): từ 2010 đến 2011

Đỗ Thị Lệ Thúy: từ 2011 đến 2020

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trần Đình Nòi: từ 1988 đến 1989

Lê Thu Thúy: từ 1988 đến 2001

Lê Ngọc Đương: từ 1994 đến 2001

Nguyễn Trung Dũng: từ 2001 đến 2008

Trần Văn Cần: từ 2001 đến 2011

Đỗ Thị Lệ Thuý: từ 2008 đến 2011

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 20 đồng chí, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- Bác sĩ: 04 đồng chí

- Điều dưỡng: 10 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC