Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NỘI THẦN KINH

(Ngày thành lập khoa 31/01/1988)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS TRẦN THỊ THỦY

ThS, BS NGUYỄN TRUNG SƠN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

Trần Đình Nòi: từ 1989 đến 2001

Lê Thu Thúy: từ 2001 đến 2010

Trần Văn Cần (phụ trách khoa): từ 2010 đến 2011

Đỗ Thị Lệ Thúy: từ 2011 đến 2020

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trần Đình Nòi: từ 1988 đến 1989

Lê Thu Thúy: từ 1988 đến 2001

Lê Ngọc Đương: từ 1994 đến 2001

Nguyễn Trung Dũng: từ 2001 đến 2008

Trần Văn Cần: từ 2001 đến 2011

Đỗ Thị Lệ Thuý: từ 2008 đến 2011

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 20 đồng chí, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- Bác sĩ: 04 đồng chí

- Điều dưỡng: 10 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC